Kuruluş Web Sitesi :
Kuruluş Telefon Numarası : 0212 371 63 80
MESS Sınav ve Belgelendirme Merkezi MESS Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme Merkezi TİC. A.Ş.
10UY0002-5 MAKİNE BAKIMCI SEVİYE 5 (Rev 2) Sınav Şartları

MESLEK TANIMI:

Mekanik Bakımcı (Seviye 5) işyerinde bulunan tüm makine, alet, donanım ve sistemlerde oluşan aksaklıkları gideren ve bunların istenilen şekilde çalışması için gerekli bakımlarını, arızaların onarımlarını ve kurulumlarını gerçekleştiren kişidir. Bakım ve onarım işlemlerinde, makine, alet, donanım ve sistemlerin mümkün en uzun sürede ve verimli bir şekilde çalışmalarının sağlanması esastır.

Bakım ve onarım işlemleri sırasında ayarlama, montaj-demontaj, sıkma ve çeşitli talaşlı işlemler ile ölçme, kaynak yapma (elektrik ark, oksi-asetilen ve toz/gaz altı kaynağı) ve yağlama gibi tipik işlemlerin yanında hidrolik, pnömatik ayarlar ile hizalama, dengeleme, merkezleme ve üç boyutlu konumlandırma türünden mekanik ayarları yapma gibi işlemler uygun bilgi ve beceriler kullanılarak sağlanır.

Mekanik Bakımcı, genel nezaret altında gerçekleştirdiği bakım, onarım ve kurulum işlemlerinde, yaptığı işlemlerin doğruluğundan, zamanlamasından ve kalitesinden sorumludur. İşlemlerin yapılmasında iş talimatlarına uygun çalışır ve sorumluluk alanı dışında kalan arızaları ve hataları ilgili kişilere bildirir. İşlemleri tamamlanan makine, alet, donanım ya da sistemlerin uygun şekilde çalışması ve birlikte çalışılan diğer kişilerin emniyetinin sağlanması Mekanik Bakımcının sorumlulukları arasında yer alır.

SINAV GİRİŞ ŞARTLARI:

Yeterlilik sınavına giriş şartı bulunmamaktadır.

BAŞVURU İŞLEMLERİ:

“Online Başvurular” kısmından başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Başvuru ve kayıt işlemleriyle ilgili detaylı bilgi için lütfen "Sınav ve Belgelendirme Süreci" kısmına bakınız.

YETERLİLİK BİRİMLERİ:

Zorunlu Birimler:
A1: İş sağlığı ve güvenliği, çevre yönetim sistemleri
A2: Kalite Yönetim Sistemi

Seçmeli Birimler:
B1: Planlı bakımlar, koruyucu/önleyici bakımlar
B2: Rutin/periyodik bakımlar
B3: Arıza/bakım onarımları
B4: Makine kurulumu

BİRİMLERİN GRUPLANDIRILMA ALTERNATİFLERİ:

I. Alternatif: A1, A2, B1, B2, B3, B4
II. Alternatif: A1, A2, B1, B2
III. Alternatif: A1, A2, B3
IV. Alternatif: A1, A2, B4

SINAV VE DEĞERLENDİRMEYE İLİŞKİN BİLGİLER:

Adaylar teorik ve performansa dayalı sınava tabi tutulur. Adayların yeterlilik belgesini alabilmeleri için teorik ve uygulamaya dayalı sınavların ikisinden de başarılı olmaları şartı vardır. “11-c) Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri ve İlave Öğrenme Çıktıları” maddesinde belirtilen alternatifler arasından birini seçecek olan aday, seçtiği alternatife ait yeterlilik birimleri için hazırlanmış sınava girer.

Teorik sınavlar, zorunlu yeterlilik birimlerinin her birini ve seçmeli yeterlilik birimlerinin ilgili öğrenme çıktılarını kapsayacak şekilde düzenlenir. Performansa dayalı sınavlarda ise adaylar seçmeli birimlerin uygulama ile ölçülen öğrenme çıktılarından sınava tabi tutulur ve değerlendirilir.

Sınavın teorik veya performansa dayalı bölümlerinden birinden başarılı olan fakat diğer bölümünden başarısız olanlar 6 ay içinde tekrar sınav başvurusunda bulunduğu taktirde başarılı olduğu bölümden muaf tutulur.

BAŞARI PUANLARI:

Teorik Sınav:
A1-A2 Birimleri Başarı Puanı 60 puan
B1-B2-B3-B4 Birimleri Başarı Puanı 70 puan

Performansa Dayalı Sınav:
B1-B2-B3-B4 Birimleri Başarı Puanı 70 puan

BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ:

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi, belgenin düzenlendiği tarihte başlar. Belge, makine bakımcının 24 aydan daha fazla makine bakım işine ara vermemesi kaydıyla 5 yıl geçerlidir.

BELGE GÖZETİMİ:

Çalıştığı firmada işe devam ettiğine dair yazı veya bağımsız olarak çalıştığını gösterir kanıt sunması.

SINAV KURALLARI:

Aday, sınavdan en az 30 dakika önce sınavın yapılacağı yerde hazır bulunmalıdır. Sınav Katılım Listesinde ismi olmayan hiçbir aday sınava alınmayacaktır.

Aday Sınav Yapıcıya göstermek üzere içerisinde kimlik numarası yer alan nüfus cüzdanı veya ehliyet belgesini yanında bulundurmalıdır. Aksi takdirde aday sınava alınmaz.

Teorik sınavda kullanılacak kırtasiye malzemesi (kurşun kalem, tükenmez kalem, silgi, kalemtraş) tarafınızca temin edilecektir.

Sınavlar sırasında mevzuat gereği görsel ve sesli kayıt yapılacaktır.

Teorik sınavda cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. Her soru ile ilgili cevabınızı adınıza kayıtlı cevap kağıdında o soru için ayrılmış yere belirgin bir şekilde işaretlemeyi unutmayınız.

Teorik sınavda her sorunun yalnızca bir doğru cevabı bulunmakta ve birden fazla cevap şıkkını işaretlemeniz durumunda cevabınız yanlış sayılacaktır. Yalnış verdiğiniz cevaplar doğru cevabınızı götürmeyecektir.

Adayların sınav düzenini bozacak veya başkalarını rahatsız edecek davranışlarda bulunmaları sınav kurallarına aykırıdır. Sınav kurallarına aykırı hareket edenler hakkında tutanak tutulacak ve söz konusu adaylar sınav salonundan çıkarılacaktır.

Teorik sınavlarda aday sınava başladıktan sonra ilk 10 dakika içerisinde salonu terk edemez. Geç kalan adaylar sınav başladıktan sonra (kamera kaydı başlatıldıktan sonra) ilk 10 dakika içerisinde sınav salonuna alınabilir ancak ek süre verilmez. İlk 10 dakika içerisinde adayların sağlık problemleri dışındaki herhangi bir nedenle sınav alanından ayrılması yasaktır, alandan ayrılan aday sınavdan başarısız sayılacaktır.

Sınavlar esnasında adayların birbiriyle yardımlaşmaları ve konuşmaları yasaktır. Birbiriyle yardımlaşan veya konuşan adaylara kopya işlemi uygulanacaktır ve aday sınavdan başarısız sayılacaktır.

Sınav süresince sınav alanında içme suyu, şeker ve alınması gereken zorunlu ilaçlar haricinde yiyecek, içecek bulundurmak, tütün ve tütün ürünleri kullanmak yasaktır.

Sınavlarda adayların sınav alanına delici, kesici ve yaralayıcı aletler ile ateşli silahları getirmesi yasaktır.

Sınavlarda cep telefonu vb. haberleşme araçlarının ve bilgisayar özelliği bulunan cihazların kullanılması yasaktır. Sınav sırasında cep telefonunuzun çalması veya kullanıldığının tespiti halinde sınavdan çıkarılarak sınavınız iptal edilecektir.

Teorik sınavlarda sınav için tahsis edilmiş masa, sıra vb. üzerinde sınavla alakası olmayan nesnelerin bulundurulması yasaktır.

Teorik sınav süresince soruların yüksek sesle ve herkesin duyabileceği şekilde sorulması, cevapların da aynı şekilde yüksek sesle ve herkesin duyabileceği şekilde verilmesi gerekmektedir.

Performansa dayalı sınavlarda iş sağlığı ve güvenliği kurallarının ihlal edilmesi halinde adayın sınavı durdurulacak ve aday sınavdan başarısız sayılacaktır.

Sınavın herhangi bir bölümünden başarısız olan adayın başvuru yapması durumunda, MYK mevzuatında ve ilgili UY’de belirtilen kriterlere göre ilave ücret alınmadan ilk sınav tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde aday ücretsiz olarak en az 2 kez daha tekrar sınava alınacaktır. Ancak katılım sağlamadığı sınavlar için ücretsiz sınav hakkından düşülecektir.

Mücbir nedenlerle (hastalık, yaralanma vb.) sınava katılamayan aday(lar) için ancak durumunu belgelemesi kaydıyla ücretsiz ek sınav hakkı tanımlanacaktır.


Belge Yenilemede Kullanılacak Yöntem

a.) Belgenin ilk kez alındığı tarihten itibaren geçen ilk 5 yılın sonunda, sadece uygulamalı sınav yapılır. b.) İkinci 5 yılın sonunda ise, kapsamı daraltılmış güncel bilgileri içeren yazılı sınav ile birlikte uygulamalı sınav yapılır.

I. Alternatif Yeterlilik Birimleri
T1 Performans T2 Yeterlilik Birimi Ücreti
10UY0002-5/A1 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMLERİ (Rev 2)

Soru Sayısı: 10

Sınav Süresi: 15 dk.

Sınav Geçme Oranı (%) : 60

Soru Tipi:

Sınav Yok

Sınav Yok

82.60₺
10UY0002-5/A2 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (Rev 2)

Soru Sayısı: 10

Sınav Süresi: 15 dk.

Sınav Geçme Oranı (%) : 60

Soru Tipi:

Sınav Yok

Sınav Yok

82.60₺
10UY0002-5/B1 PLANLI BAKIMLAR, KORUYUCU/ÖNLEYİCİ BAKIMLAR (Rev 2)

Soru Sayısı: 10

Sınav Süresi: 15 dk.

Sınav Geçme Oranı (%) : 70

Soru Tipi:

Sınav Geçme Oranı(%) : 70

Sınav Yok

224.20₺
10UY0002-5/B2 RUTİN/PERİYODİK BAKIMLAR (Rev 2)

Soru Sayısı: 15

Sınav Süresi: 22 dk.

Sınav Geçme Oranı (%) : 70

Soru Tipi:

Sınav Geçme Oranı(%) : 70

Sınav Yok

224.20₺
10UY0002-5/B3 Arıza Bakım/Onarımları (Rev 2)

Soru Sayısı: 10

Sınav Süresi: 15 dk.

Sınav Geçme Oranı (%) : 70

Soru Tipi:

Sınav Geçme Oranı(%) : 70

Sınav Yok

224.20₺
10UY0002-5/B4 MAKİNE KURULUMU (Rev 2)

Soru Sayısı: 10

Sınav Süresi: 15 dk.

Sınav Geçme Oranı (%) : 70

Soru Tipi:

Sınav Geçme Oranı(%) : 70

Sınav Yok

153.40₺
II. Alternatif Yeterlilik Birimleri
T1 Performans T2 Yeterlilik Birimi Ücreti
10UY0002-5/A1 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMLERİ (Rev 2)

Soru Sayısı: 10

Sınav Süresi: 15 dk.

Sınav Geçme Oranı (%) : 60

Soru Tipi:

Sınav Yok

Sınav Yok

82.60₺
10UY0002-5/A2 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (Rev 2)

Soru Sayısı: 10

Sınav Süresi: 15 dk.

Sınav Geçme Oranı (%) : 60

Soru Tipi:

Sınav Yok

Sınav Yok

82.60₺
10UY0002-5/B1 PLANLI BAKIMLAR, KORUYUCU/ÖNLEYİCİ BAKIMLAR (Rev 2)

Soru Sayısı: 10

Sınav Süresi: 15 dk.

Sınav Geçme Oranı (%) : 70

Soru Tipi:

Sınav Geçme Oranı(%) : 70

Sınav Yok

224.20₺
10UY0002-5/B2 RUTİN/PERİYODİK BAKIMLAR (Rev 2)

Soru Sayısı: 15

Sınav Süresi: 22 dk.

Sınav Geçme Oranı (%) : 70

Soru Tipi:

Sınav Geçme Oranı(%) : 70

Sınav Yok

224.20₺
III. Alternatif Yeterlilik Birimleri
T1 Performans T2 Yeterlilik Birimi Ücreti
10UY0002-5/A1 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMLERİ (Rev 2)

Soru Sayısı: 10

Sınav Süresi: 15 dk.

Sınav Geçme Oranı (%) : 60

Soru Tipi:

Sınav Yok

Sınav Yok

82.60₺
10UY0002-5/A2 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (Rev 2)

Soru Sayısı: 10

Sınav Süresi: 15 dk.

Sınav Geçme Oranı (%) : 60

Soru Tipi:

Sınav Yok

Sınav Yok

82.60₺
10UY0002-5/B3 Arıza Bakım/Onarımları (Rev 2)

Soru Sayısı: 10

Sınav Süresi: 15 dk.

Sınav Geçme Oranı (%) : 70

Soru Tipi:

Sınav Geçme Oranı(%) : 70

Sınav Yok

224.20₺
IV. Alternatif Yeterlilik Birimleri
T1 Performans T2 Yeterlilik Birimi Ücreti
10UY0002-5/A1 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMLERİ (Rev 2)

Soru Sayısı: 10

Sınav Süresi: 15 dk.

Sınav Geçme Oranı (%) : 60

Soru Tipi:

Sınav Yok

Sınav Yok

82.60₺
10UY0002-5/A2 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (Rev 2)

Soru Sayısı: 10

Sınav Süresi: 15 dk.

Sınav Geçme Oranı (%) : 60

Soru Tipi:

Sınav Yok

Sınav Yok

82.60₺
10UY0002-5/B4 MAKİNE KURULUMU (Rev 2)

Soru Sayısı: 10

Sınav Süresi: 15 dk.

Sınav Geçme Oranı (%) : 70

Soru Tipi:

Sınav Geçme Oranı(%) : 70

Sınav Yok

153.40₺